• prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodu i rozchodu KPiR
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
  • prowadzenie ewidencji (rejestrów) dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT)
  • kontrola formalna i rachunkowa dokumentów
  • kompleksowa obsługa rozliczeń z Urzędem Skarbowym
  • reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
  • prowadzenie innych ewidencji wymaganych przepisami