• prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodu i rozchodu KPiR,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
  • prowadzenie ewidencji (rejestrów) dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT),
  • kontrola formalna i rachunkowa dokumentów,
  • kompleksowa obsługa rozliczeń z Urzędem Skarbowym (sporządzanie deklaracji VAT, zeznań rocznych, JPK ),
  • reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
  • prowadzenie innych ewidencji wymaganych przepisami